Dla wystawców

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jarmarku Norbertańskim, organizowanym w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Polskie Kulinaria Busko-Zdrój 2023” przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Buskim Samorządowym Centrum Kultury i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni.

Głównym celem naszej imprezy jest promocja polskich producentów produktów regionalnych i tradycyjnych oraz pokazanie możliwości przygotowywania potraw z wykorzystaniem tych produktów.

Jarmark odbędzie się w dniach 2-3 września 2023r. przy ul. 1-ego Maja w Busku –Zdroju.

Udział w kiermaszu jest płatny. Istnieje możliwość dofinansowania miejsca wystawienniczego w domku kiermaszowym dla:

  1. Produktów i przetworów z wieprzowiny
  2. Produktów zbożowych, mącznych, cukierniczych i kasz

Będzie możliwość pokazania swojej oferty oraz prowadzenia sprzedaży.
Liczymy na bardzo dużą frekwencję.
Na naszą imprezę zapraszamy także przedstawicieli z branży handlowej, przedstawicieli organizacji konsumenckich i mediów.

Organizator

 

POLSKIE KULINARIA BUSKO ZDRÓJ 2023
Jarmark Norbertański - REGULAMIN UCZESTNICTWA
                                                    

 

Jarmark Norbertański zwany dalej Jarmark odbywa się w dniach 2 – 3 września 2023 roku w Busku Zdroju wzdłuż ul. 1-ego Maja.

Głównym organizatorem Jarmarku jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski,  w której imieniu sprawy organizacyjno-finansowe prowadzi BDG Izba Sp. z o.o.

Do dyspozycji wystawców przygotowane zostaną drewniane domki kiermaszowe o wymiarach zewnętrznych  2 x 3 metry – załącznik nr 1 do regulaminy.

Wystawcą jest osoba prawna, fizyczna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła pisemne zgłoszenie udziału w Jarmarku poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy jest traktowany jako umowa uczestnictwa w Jarmarku stanowiący załącznik
do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszeniowy wystawcy dostępny jest na stronie internetowej www.polskiekulinaria.org.pl lub na stronie www.izbaprodukturegionalnego.org.pl .

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców uczestniczących w Jarmarku.
2. Wystawcy zobowiązani są do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ .
§2
ZASADY UCZESTNICTWA
1.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego w sposób czytelny i kompletny,
b) podpisanie formularza zgłoszeniowego przez osobę lub osoby umocowane prawnie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego uczestnictwo,
c) dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej umieszczony przez Wystawcę w formularzu zgłoszeniowym będzie traktowany, jako podstawa komunikacji i dostarczania oficjalnych informacji.
d) określenie asortymentu będącego przedmiotem handlu lub ekspozycji na stoisku,
e) uzyskanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w trybie określonym w formularzu zgłoszeniowym,
f) uzupełniony formularz należy odesłać na adres: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl, biuro@polskiekulinaria.org.pl do 15 sierpnia 2023 roku. Wybór miejsca (domku kiermaszowego) będzie następował sukcesywnie w miarę zgłaszania się uczestników.
h) dokonanie przez uczestnika Jarmarku opłaty za korzystanie z udostępnionego przez Organizatora miejsca o wymiarach zadeklarowanych w zgłoszeniu w celu ekspozycyjno - handlowym oraz podłączenia energii elektrycznej w celu ekspozycyjno - handlowym,
i) opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego przez Organizatora. W wyjątkowych wypadkach na prośbę Wystawcy Organizator może określić inny termin wpłaty i potwierdzić tą decyzję pisemnie. Nie wpłacenie opłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy zawartej w formularzu zgłoszeniowym.
j) podpisanie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,
k) liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona. Wyboru wystawców organizator dokona na podstawie dostarczonych formularzy, oceniając spójność asortymentu z tematyką Jarmarku,
l) organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnika,
m) lokalizacja stoiska jest potwierdzana przez Organizatora,
n) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeżeli względy organizacyjne i  techniczne uniemożliwiają jej realizację. Organizator dołoży wszelkich starań, aby w takich przypadkach działać w porozumieniu z uczestnikiem.
o) rezygnacja z uczestnictwa w Jarmarku przez Wystawcę może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej jednak Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości
10 % wpłaty dokonanej przez Wystawcę, jeżeli rezygnacja nastąpi nie później niż do 30 sierpnia 2022 roku . Po tym terminie Organizator zwróci 25% wpłaty dokonanej przez Wystawcę.
§ 3.
ZAGOSPODAROWANIE STOISK
1. Organizator zapewnia miejsce ekspozycyjno - handlowe w domkach kiermaszowych.
2. Organizator może zapewnić dostęp do zasilania elektrycznego – jednofazowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w karcie zgłoszeniowej, wiąże się to z dodatkową opłatą 40 zł ( netto ) za 3 dni wystawowe. Wystawca potrzebujący dostępu do zasilania elektrycznego powinien posiadać własny, sprawny i atestowany przedłużacz elektryczny o długości min 20 metrów.
3. Zagospodarowanie stoisk możliwe jest 2 września 2023 r. w godzinach od 6.00 do 10.00.
4. Przed rozpoczęciem zagospodarowania stoiska i ewentualnym wjeździe na teren Jarmarku uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora Jarmarku.
5. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Jarmarku identyfikatory i wjazdówki.
6. Po zakończeniu zagospodarowania tj. do godziny 10.00, 02.09.2023 r na terenie Jarmarku nie mogą pozostać żadne pojazdy mechaniczne dostawcze i osobowe.
7. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na wystawcy.
8. Zakończenie udziały w Jarmarku i wyprowadzka ze stoisk odbywa się w dniu 03.09.2023 r. od godziny 18:00 do 21:00.
9. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie, nagrywanie, kręcenie filmów z wykorzystaniem jego stoiska i wizerunku osób znajdujących się na stoisku oraz wyraża zgodę na wykorzystanie zebranego materiału przed Organizatora.
§ 4.
DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA W TRAKCIE JARMARKU.
1. Jarmark jest otwarty dla zwiedzających w dniach 02-03.09.2023 r. (sobota-niedziela) od godz. 10.00 do 18.00.
2. Wystawca prowadzący działalność, na którą wymagane są przewidziane polskim prawem zezwolenia lub koncesje zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty zezwalające na prowadzenie takiej działalności.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność prowadzoną przez uczestnika w trakcie Jarmarku.
Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane lub ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów.
Wystawca oferujący produkty spożywcze zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z Ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Z 2001r. Nr 63, poz.634 , z póżn.zm.)
Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.02.147.1231, z późn.zm.) a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym.
Wszelkie kwestie natury formalno-prawnej związane ze sprzedażą produktów tj. zezwolenia, koncesje, licencje, podatki i opłaty leżą wyłącznie po stronie Wystawcy. Wszelkimi ewentualnymi karami za ich brak i nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów zostanie obciążony Wystawca.
4. Uczestnik Jarmarku może prowadzić działalność reklamową i handlową wyłącznie w obrębie własnego stoiska w taki sposób by nie zakłócać działalności sąsiednich stoisk i nie powodować utrudnień w funkcjonowaniu wydarzenia.
5. Po zakończeniu działalności każdego dnia uczestnik zobowiązany jest uporządkować teren wokół swojego stoiska.
§ 5.
INFRASTRUKTURA JARMARKU
1.Organizator zapewnia na czas trwania Jarmarku nieodpłatny dostęp do pojemników na odpady. Wszystkie odpady ze stoisk powinny być spakowane w worki, organizator nie zapewnia worków, a kartony powinny być złożone. Korzystanie z tych elementów jest powszechne i nie wymaga zgłoszenia na formularzu wystawcy.
2. Organizator zapewnia przenośne toalety dla wystawców i uczestników Jarmarku.
3. Organizator zapewnienia podczas trwania programu Jarmarku - dyżur osoby wykwalifikowanej do udzielania pierwszej pomocy medycznej
§ 6.
ZABEZPIECZENIE JARMARKU
1. Organizator podejmuje środki zabezpieczenia terenu wydarzenia w szczególności przez zapewnienie ochrony fizycznej przez Straż Miejską.
2. Uczestnicy Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach Jarmarku (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy służbowe itp.).
3. Uczestnik Jarmarku ponosi odpowiedzialność finansową za szkody lub ubytki w mieniu znajdującym się na jego terenie - spowodowane przez samego uczestnika lub jego przedstawicieli, podwykonawców oraz każdą osobę zatrudnioną przez uczestnika bezpośrednio lub pośrednio.
4. Oceny szkód dokonuje przedstawiciel Organizatora w obecności uczestnika, co zostaje potwierdzone w stosownym protokole.
5. O wystąpieniu szkody uczestnik Jarmarku zobowiązany jest powiadomić Organizatora lub Straż Miejską niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 7.
PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE SANITARNE BHP
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie stosowanych przepisów przeciwpożarowych i BHP
2. Zabronione jest podłączanie urządzeń elektrycznych do przedłużaczy bez atestu bezpieczeństwa i ponad ich wytrzymałość.
3. Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz wylewania nieczystości płynnych, w szczególności zużytego oleju gastronomicznego do kanałów burzowych i na okoliczne trawniki pod rygorem obciążenia karą finansową i kosztami usunięcia szkód. Wszelkie płynne odpady Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć i zabrać ze sobą.
4. Wystawca na Jarmarku zobowiązany jest do utrzymywania czystości i estetycznego wyglądu stoiska.
§ 8.
ROZSTRZYGNIĘCIE SPORÓW I PRZEPISY KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem i umową uczestnictwa w Jarmarku mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Wszelkie reklamacje uczestników winny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w uzasadnionych przypadkach.
Image
Image

NASZA REPREZENTACJA

MIEJSCA

Organizatorzy

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Ogólnopolskie stowarzyszenie szefów kuchni i cukierni
Dom kultury Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Partnerzy

Image

Patronat Medialny

Image
Konferencja pt. „ Nowe możliwości rozwoju branż produktów regionalnych i lokalnych w oparciu o „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027” w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW dnia 2 września 2022 roku w Busku – Zdroju.
Polskie kulinaria